Informačný systém pre železničné vlečky ISŽV je určený pre prevádzkovateľov všetkých typov koľajových vlečiek. Jeho úlohou je evidovanie všetkých informácii o manipuláciach s vozňami s cieľom poskytnutia komplexnej informácie za účelom zabezpečenia prepravy tovaru po železnici vrátane účtovného spracovania faktúr, údržby a opráv vozňov.

ISŽV slúži vlastníkovi vlečky v prvom rade na zber a prezentáciu informácií o príchode a odchode vozňov do podniku, o opravách a údržbe vozňov ako aj iných dôležitých údajov o vozňoch. Informačný systém (IS) umožňuje tlačiť všetky doklady potrebné pre prepravu vozňov po železnici vrátane nákladných listov. Jeho súčasťou sú moduly na spracovanie vážnych súborov, faktúr za prepravu, faktúr za opravy v obehu a prípravu údajov na colné spracovanie pre zahraničnú prepravu v rámci aj mimo štátov EÚ. Systém poskytuje alfanumerické aj grafické informácie o rozmiestnení vozňov na koľajisku.

Prehľad činností podporovaných informačným systémom

Informačný systém železničnej vlečky Informačný systém železničnej vlečky Informačný systém železničnej vlečky

Hlavné funkcie IS

 • Poskytovanie všeobecnej informácie o vozni na vlečke.
 • Spracovanie prevzatia vozňa na vlečku od ŽSR.
 • Vykládka a vyčerpanie dovezeného tovaru.
 • Nakládka a váženie.
 • Expedícia vozňov.
 • Komunikácia so systémom EMCS - celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie.
 • Odovzdanie vozňa na prepravu po železnici a spracovanie návratky.
 • Obsluha číselníkov oprávnenými pracovníkmi.
 • Evidencia udeľovania atestov.
 • Čistenie vozňov.
 • Opravy vozňov mimo vlečky.
 • Spracovanie faktúr za prepravy a opravy vozňov mimo vlečky.
 • Evidencia ostatných faktúr.
 • Import a export faktúr za prepravu (ŽSR).
 • Evidovanie manipulácií s vozňami na koľajisku t.j. evidencia posunu vozňov na nakládku, váženie, expedíciu atď.
 • Informácie o vozňoch denné, mesačné, prípadne za určené obdobie.
 • Informácie pre vedenie podniku.
 • Poskytovanie komplexnej informácie o vozni. Možnosť prezerania informácii o predchádzajúcich pobytoch vozňa na vlečke.
 • Inventúra vozňov na vlečke.
 • Generovanie rôznych doplnkových zostáv do formátu HTML, XLS, CSV, TXT.
 • Údržba a opravy vozňov na vlečke. Evidencia a plánovanie tlakových skúšok, revíznych prehliadok a defektoskopie.
 • Pomocné funkcie klienta - tlačové zostavy, hľadanie informácii o vozňoch podľa voliteľných parametrov ako dátum odovzdávky, návratky, podľa čísla plomby atď.
 • Elektronické väzby na iné vnútropodnikové systémy (SAP, Automatické plničky produktov, Dynamická koľajová váha).
 • Grafická informácia o rozmiestnení vozňov na koľajisku.

Prepravné dokumenty

Tlač prepravných dokumentov k vozňom je vykonávaná z IS ihneď pri expedícií vozňa na prepravu, alebo zo zoznamu výberom jedného alebo viacerých vozňov. Automaticky po expedícii vozňa sú z IS tlačené nákladné listy a vozňové nálepky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre prepravu vozňa po železnici. Funkcie pre tlač ostatných prepravných dokumentov napr. spoločný nákladný list, výkaz vozňov a iné prílohy, ktoré sa menia s druhom prepravovaného tovaru, sú volané stlačením tlačidla v obrazovke IS. Okrem nákladných listov, kde sa údaje o vozni zapisujú do tlačív ŽSR, IS generuje ostatné formuláre v okamihu tlače údajov.

Cez modul komunikácie s externým systémom EMCS(Excise Movement and Control System) je odvzdanie vozňa na prepravu ŽSR zaevidované do celoeurópskeho elektronického systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie.

Architektúra IS

Informačný systém železničnej vlečky môže byť realizovaný

 • v klient/server architektúre - Systém pozostáva z databázy umiestnenej na databázovom servri a modulu základného klienta umožňujúcemu užívateľom pracovať s databázou zo svojho pracoviska. Súčasťou klienta je množina funkcií pre tlač zostáv. IS obsahuje samostatného klienta pre tlač nákladných listov.
 • ako web aplikácia v trojvrstvovej architektúre inštalovaná na báze Oracle Fusion Middleware s použitím komponentov Oracle WebLogic Server(WLS) ako aplikačného servra, a Oracle Forms / Reports Services (WLS_FORMS a WLS_REPORTS) pre nasadenie aplikácie. Oracle Forms Services je komplexný aplikačný framework optimalizované pre nasadenie Forms aplikácií v trojvrstvovom prostredí. Tieto komponenty spolu poskytujú technológiu, ktorá plne využíva výhody internetu. Užívateľské rozhranie je prezentované na počítači klienta ako Java applet v internetovom prehliadači klienta. Tretia vrstva – databáza, je umiestnená na databázovom servri.
 • Informačný systém železničnej vlečky - Architektúra na báze Oracle Fusion Middleware

 • ako Intranetová aplikácia v trojvrstvovej architektúre. Cez internetový prehliadač spúšťa obsluha program informačného systému vlečky na webovom servri. Údaje sú umiestnené na databázovom servri. Na počítači klienta nie je nutná žiadna inštalácia.

Tlačové zostavy má užívateľ k dispozícii buď v aplikácii infromačného systému v prípade riešení klient/server a aplikačného servra Oracle Weblogic, alebo ako množinu intranetových reportov, ktoré môžu byť zaradené do ponuky priamo v podnikovom intranete. Údaje zobrazené intranetovými reportami je možné exportovať do súborov XLS. V oboch prípadoch sú údaje do tlačových zostáv vyberané dynamicky podľa výberových kritérii zadaných užívateľom.

Možnosti konfigurácie IS

Základné riešenie konfigurácie IS obsahuje funkcionalitu popísanú v kapitole ‘Hlavné funkcie IS’ s výnimkou elektronickej výmeny údajov s inými informačnými systémami a obmedzenou tlačou zostáv. Tlač nákladných listov je súčasťou základného riešenia. Základné riešenie môže byť inštalované na jednom PC spĺňajúcom potrebn0 SW a HW požiadavky.

Komplexné riešenie konfigurácie IS obsahuje funkcionalitu základného riešenia upravenú podľa špecifických potrieb prevádzky na základe analýzy u zákazníka vrátane úpravy rozhraní a preklopenia údajov doplnenú o ďalšie moduly napr. modul komunikácie s interným systémom SAP pre účtovné spracovanie, alebo modul pre komunikáciu s externým systémom EMCS(Excise Movement and Control System) - celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie.

Konkrétne implementácie

Duslo, a.s. SLOVNAFT, a.s. NL RCP

Vlečkové systémy

Tlač Nákladných listov

Riadenie cyklu požiadaviek